เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายผลผลิต สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

             วันที่ 29 กันยายน 2558 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ณ บริเวณร้านแม่เอย ถนนเพชรเกษม ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมจัดขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตเกษตร อีกทั้งเพิ่มมูลค่าผลผลิต และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างอำนาจการต่อรอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรของจังหวัด เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ

             นางสุวรรณา ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ในครั้งนี้ ได้พิจารณาและคัดเลือกร้านแม่เอย บริหารงานโดยนายดิศรณ์ มาริษชัย ซึ่งเป็นสานประกอบการที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม ในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ ข้าวต้มมัด ขนมแกงบวดมัน เผือก ฟักทอง ถั่วดำ มันต้มขิง มัสมั่นไก่ ไก่ผัดเขียวหวาน ไก่ผัดกระเพรา ซึ่งสามารถเก็บได้ถึง 1 ปี และขนมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ได้มีการเชื่อมโยงสินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดอื่นๆ เช่น ข้าวหอมกาญจน์ จากจังหวัดกาญจนบุรี และในอนาคตจะได้มีการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งของจังหวัดนครปฐมและภูมิภาคอื่นๆ มาวางจำหน่าย ณ ศูนย์ฯแห่งนี้ เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

พิมพ์

มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 ก.ย. 58 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน /ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับภาค ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์จำนวน 1 หมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการ

             ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกชุมชนทางหลวง เทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมการประกวดตามโครงการในพื้นที่ระดับภาค 7 เนื่องจากเป็นชุมชนต้นแบบ ที่มีความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งผลการตัดสินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนฯระดับภาค รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ชุมชนทางหลวงเทศบาลนครนครปฐม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 10,0000 บาท

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุขประจำปี 2558

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 ก.ย. 58 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งกรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2558 เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับหมู่บ้าน ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ระดับจังหวัด สำหรับหมู่บ้านดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับโล่

             รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านศาลายา หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

             รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1 ได้แก่ บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม

             รางวัลชมเชยระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านคอดช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี บ้านคลองบางภาษี หมู่ที่ 9 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน บ้านเสาอ้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม และบ้านปลักไม้ลาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน