เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตูม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตูม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

             วันที่ 9 กันยายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ได้แก่ นายสุวัฒน์ พูลตาล อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยายหอม พื้นที่อำเภอดอนตูม ได้แก่ นายสมใจ เชื้อแถว อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 11 ตำบลสามง่าม , นางสิง พวงวัดโพธิ์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม และนายมนตรี บุตรดี อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยด้วน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 อีกทั้งเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

             นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับในปี 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม และสร้างบ้านใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 24 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,889,137 บาท สำหรับการก่อสร้างบ้านใหม่จะใช้งบประมาณ 120,000 บาท ส่วนการปรับปรุง ซ่อมแซม จะพิจารณาจากสภาพบ้านตามความเป็นเป็นจริง โดยคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งการสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอต่างๆ อีกทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และจิตอาสาในพื้นที่ ในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และร่วมกันก่อสร้างบ้านจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ อีกทั้งมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอีกด้วย

พิมพ์

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

            วันที่ 8 กันยายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ได้แก่ นายสมศักดิ์ เที่ยงราตรี อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ , นางสาวบุญเรือน พันธุโยธี อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโยง และนางหลิน เขียวคำรพ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 อีกทั้งเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับในปี 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม และสร้างบ้านใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 24 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,889,137 บาท ในส่วนของอำเภอพุทธมณฑล มีราษฎรผู้ยากไร้ที่ได้รับการพิจารณาในการสร้างบ้านหลังใหม่ จำนวน 3 หลังๆละประมาณ 120,000 บาท โดยพิจารณาราษฎรที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งการสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอพุทธมณฑล องค์การบริหารส่วนตำบล และจิตอาสาในพื้นที่ ในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และร่วมกันก่อสร้างบ้านจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ อีกทั้งมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอีกด้วย

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี ประจำปี 2558

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 เพื่อสืบทอดตำนาน ความหวานหอมอร่อยของส้มโอ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม

             วันที่ 3 กันยายน 2558 ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 โดยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 13 กันยายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพ ส้มโอนครปฐม ซึ่งเป็นส้มโอที่มีรสหวานอร่อย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและตลาดต่างประเทศ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งส่งเสริมด้านสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตของประชาชนในอำเภอ ทั้งอาหารคาว หวาน ของอุปโภคอื่นๆ ที่มีผลิตและจำหน่ายอยู่มากมาย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ส้มโอนครชัยศรี ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Gi) เป็นเครื่องหมายการันตีว่า เป็นส้มโอจากนครชัยศรีแท้ๆ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาว่ามาจากสวนใด

             สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร การปลูกส้มโอนครชัยศรีให้มีรสชาติดี การจำหน่ายผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะส้มโอมณฑลนครชัยศรี ซึ่งปลูกในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ส่งตรงจากสวนในราคาพิเศษ อีกทั้งยังมีบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ราคาท่านละ 80 บาท ทานได้แบบไม่อั้น อาทิ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง ชมพู่ และกล้วย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร การจำหน่ายผักปลอดสารพิษ สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ถนนจักรยาน ถนนคนเดิน ออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน งานศิลปหัตถกรรม ชื่นชมวิถีชีวิตไทยของจังหวัดนครปฐม สะท้อนวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอยางมีเอกลักษณ์ของชาวมณฑลนครชัยศรีอีกด้วย