เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมชุมชนชาวคลองลดมลพิษและเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมชุมชนชาวคลองลดมลพิษและเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา

             วันที่ 18 กันยายน 2558 ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชนชาวคลองลดมลพิษและเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จ และเชิดชูองค์กร บุคคล ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันกับสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หน่วยงานภาครัฐ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ชุมชนชาวคลองและเกษตรกรที่เป็นตัวแทนจาก 7 อำเภอ

             นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กล่าวว่า จากสถานการณ์คุณภาพในแม่น้ำท่าจีนที่มีสภาพเสื่อมโทรมตลอดแทบทั้งสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง มีปัญหาคุณภาพน้ำอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากมลพิษ ปัญหาผักตบชวา และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อาทิ การเกิดน้ำท่วม การรุกล้ำของน้ำทะเล ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัจจุบันปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมการเกิดภัยพิบัติ และระบบคูคลองที่ตื้นเขิน ตีบตัน ถูกรุกล้ำ มีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขในทางที่ดีขึ้น ทั้งการมีส่วนร่วม การรณรงค์ด้านต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมของพื้นที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ หรือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งผลให้ขีดความสามารถในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นเป็นลำดับ

             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการแสดงของเยาวชน การสาธิตสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการมอบดล่และเกียรติบัตร สำหรับโครงการชุมชนต้นแบบลดการก่อมลพิษ คลองกับน้ำ น้ำกับชีวิตชาวนครปฐม ซึ่งมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 คลอง และมีคลองต้นแบบดีเด่นจำนวน 5 ด้าน นอกจากนี้มีการมอบตราสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 39 ราย

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีน ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

             วันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีน ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา เพื่อให้ศูนย์ท่าจีนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำท่าจีน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสายน้ำแบบมีชีวิตในภาพรวมของทั้ง 4 จังหวัดที่อยู่บนลุ่มน้ำท่าจีน

             โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กล่าวว่า จากสถานการณ์คุณภาพแม่น้ำท่าจีนที่มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากรองรับมลพิษที่ปนเปื้อนสะสมมากับสายน้ำ และมลพิษที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ตลอดจนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเริ่มเข้ามามีบทบาททำให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ชัดเจนมากขึ้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดดอนหวาย ร่วมมือกันพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา ของโรงเรียนวัดดอนหวาย ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ท่าจีนศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำท่าจีน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมทั่งที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ เอกชน และชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศที่มาเยี่ยมชม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน จนสามารถรวบรวมและถ่ายทอดมาเป็นศูนย์เรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ แต่เนื่องจากศูนย์ท่าจีนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ทำให้ชุดการเรียนรู้ได้รีบความเสียหายทั้งหมด จึงได้พัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้คืนสภาพที่พร้อมให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนต่อไป นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย 50 คน สร้างคนรุ่นใหม่เพ่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ และปลูกจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์ และดูแลรักษาแม่น้ำท่าจีน สายน้ำแห่งชีวิตต่อไป สำหรับศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกกามีข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านกายภาพและประวัติศาสตร์แม่น้ำท่าจีน ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของลุ่มน้ำท่าจีน โดยปราชญ์ชาวบ้าน ลำดับขั้นตอนของการพัฒนาองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าจีน รวมทั้งวิเคราะห์อนาคตของแม่น้ำท่าจีนนครปฐม

             หลังจากนั้น นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน และกำนันตำบลดอนหวาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดูแลศูนย์สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา เพื่อร่วมกันทำนุบำรุง ดูแลรักษา พัฒนา ให้เกิดประโยชน์สืบไป

พิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดกิจกรรมลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสา

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เตรียมจัดกิจกรรม “ม.มหิดล ลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสา” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น

             วันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม นายบรรลือ สง่าจิตร ปลัดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ม.มหิดล ลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสา” ภายใต้ชื่อโครงการ Social Cycling: Eco town Salaya เพื่อเชิญชวนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงใน จังหวัดนครปฐม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน และยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่นด้วย โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 06.00 - 12.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

             นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนแนวคิด Green University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองเป็น Eco-University และ Eco-Town ที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับชุมชน ด้วยเหตุนี้การใช้จักรยานเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนศาลายาเพื่อก่อให้เกิดอากาศปลอดสารพิษสำคัญ คือ สารคาร์บอน หรือที่เรียกว่า zero carbon จึงเป็นเป้าหมายร่วมของม.มหิดลและชุมชนศาลายา โดยมุ่งหวังให้มีการลดลง 7-10% ภายในปี 2562 นี้ กิจกรรมปั่นจักรยานจึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการใช้พลังงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพลเมืองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดกระแสการปรับพฤติกรรมให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย ใส่ใจและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันของชาวศาลายาอีกด้วย เช่นเดียวกับแคมเปญ Share the Road (การแบ่งปันบนท้องถนน) ที่ทั่วโลกได้ตระหนัก และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน ให้เกิดความเท่าเทียม และปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนได้

             สำหรับกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนนี้ จะมีนักปั่นจิตอาสาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลภายนอกและชุมชนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประมาณ 2,000 คัน โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางคือ กลุ่มA ระยะทาง 33 กิโลเมตรเริ่มจากมหิดลสิทธาคาร – วัดลานตากฟ้า – เซ็นทรัลศาลายา – มหิดลสิทธาคาร และกลุ่ม B ระยะทาง 10 กิโลเมตรเริ่มจากลานหน้ามหิดลสิทธาคาร – อุทยานธรรมชาติสิริรุกชาติ – เซ็นทรัลศาลายา – มหิดลสิทธาคาร ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว