เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนกันยายน 2558

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2558

             วันที่ 23 กันยายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2558 ณ บริเวณวัดสุขวัฒนาราม ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความสมานฉันท์และรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของทางราชการต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความริเริ่ม ร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการด้านสุขภาพ อนามัย การสงเคราะห์คนยากจน การนำงานออกบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อนำงานของส่วนราชการออกแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายสำคัญของรัฐบาล หาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินการของทางราชการ นอกจากนี้ยังแนะนำจัดหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางระกำและตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด โดยสำนักงานเหล่ากาชาด , มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชน จำนวน 100 ชุด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร โดยสำนักงานประมงจังหวัด หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีน และปลูกต้นไม้บริเวณวัดสุขวัฒนารามอีกด้วย

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนกันยายน 58

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนกันยายน 2558

             วันที่ 23 กันยายน 2558 ที่บริเวณวัดสุขวัฒนาราม ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สมาชิกเหล่ากาชาด นายอำเภอบางเลน คณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนกันยายน 2558 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำบุญ ทำกิจกรรมในแต่ละวัด เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักจริยธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ โดยกิจกรรมในวันนี้มีการทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนในการพัฒนาวัดสุขวัฒนาราม อีกทั้งมีการปลูกต้นไม้บริเวณวัด และบริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์อีกด้วย

พิมพ์

ผู้ตรวจฯกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจการบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครปฐม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

             เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายศักดา พันธ์กล้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด และ บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย หลังชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตลาดจินดา และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานดังกล่าว ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงได้เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม และรวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าบริษัท ฟู้ดสตาร์ เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและน้ำเค็ม อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน พร้อมมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระยะยาว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และการปล่อยน้ำลงในแหล่งน้ำสาธารณะ มีคุณภาพน้ำดีขึ้น ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

             นายศักดา พันธ์กล้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานทั้งสองแห่ง มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามระบบและขั้นตอนที่ได้ขออนุญาตไว้อย่างถูกต้อง มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบโรงงาน ซึ่งไม่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียออกช่องทางอื่น นอกจากนี้ได้ให้เจ้าตรวจสอบในภาพรวมทั้งโรงงาน ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อบำบัด และน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อนำไปวิเคราะห์ให้ได้ผลตามข้อเท็จจริง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5 – 7 วัน หากน้ำเสียเกิดจากการกระทำของโรงงาน จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย และหากไม่ใช่การกระทำจากโรงงาน จะต้องตรวจสอบว่ามาจากสาเหตุใด และชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจ บางประเด็นมีการโต้แย้งว่าเกิดจากน้ำทะเลหนุนจากปัญหาภัยแล้ง จึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างโปร่งใส และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย