เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดเลยเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข"

Posted in Uncategorised

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมจัดทำโครงการ
"เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" และ กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
พร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดเลยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลเลย (ถนนมลิวรรณ) โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ นางปุณณภา ธนะจันทร์ 
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำตรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้ โดยเป็นการรณรงค์แบบ " Big Cleaning Day " พร้อมกับส่วนกลางและทั่วประเทศ