พิมพ์

จังหวัดนครปฐมคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุขประจำปี 2558

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 ก.ย. 58 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งกรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2558 เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับหมู่บ้าน ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ระดับจังหวัด สำหรับหมู่บ้านดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับโล่

             รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านศาลายา หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

             รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1 ได้แก่ บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม

             รางวัลชมเชยระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านคอดช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี บ้านคลองบางภาษี หมู่ที่ 9 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน บ้านเสาอ้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม และบ้านปลักไม้ลาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน